Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
(alleen Pasfoto geen ID-bewijs)
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik VJB Smoke Eaters om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
IJshockeyhistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Datum laatst gepeelde wedstrijd
Voor welk team wil je inschrijven:*
 
Akkoordverklaringen
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van VJB Smoke Eaters.
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
*Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Het lid, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger, geeft middels ondertekening akkoord voor:
Verstrekken en opslaan van kopie paspoort (enkel voor spelers met een andere dan Nederlandse nationaliteit)
Verstrekken en opslaan van bijzondere (medische) persoonsgegevens, (indien van toepassing),
tbv verlenen medische ondersteuning in geval van nood.
Opslaan biometrische gegevens (resultaten beweegtesten, meet- en weegmomenten)
ten behoeve van ontwikkelings- /voortgangsmonitor.
Verstrekken persoonsgegevens aan IJshockey Nederland bij transferverzoeken
(NAW, geboortedatum, pasfoto, kopie paspoort, oude club)
U zult door iemand van de VJB Smoke Eaters worden gevraagd om een kopie ID-bewijs.
Hier dus geen kopie-ID bewijzen uploaden.
Toestemming foto/filmmateriaal:
Maken van foto/filmmateriaal tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen
ten behoeve van publicatie op de website, promotiematerialen en social media.
Ik ga hiermee akkoord*Geef hier je naam in
 
Alle ingevulde gegevens zullen gebruikt worden conform het privacybeleid.
Opgeslagen en verstrekte persoonsgegevens alsmede de verleende toestemming
voor het gebruik hiervan worden bewaard gedurende het lidmaatschap en daarna gedurende maximaal 7 jaar
in de financiële boekhouding opgeslagen.
De toestemming kan te allen tijde door het lid of de wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijke reglement en de gedragscode van de VJB.
Ondergetekende verstrekt een doorlopende machtiging aan de VJB om de verschuldigde contributie in termijnen en de eventuele boetes
volgend uit opgelegde game misconducts en match penalties van de hierboven vermelde IBAN te incasseren.
Bij incasso in maandelijkse termijnen wordt de vastgestelde jaarcontributie in maandelijkse termijnen geïncasseerd in de maanden juni t/m mei.
Opmerkingen